Што содржат поглавјата 23 и 24 што ги спомна Хан

Соред изјавите што политичарите изминатите неколку години ги давале во медиумите, на овие поглавја се работи веќе неколку години.

Се одржуваа и семинари и обуки со држави кои имаат искуство со исполнувања на овие поглавја.

 

Поглавјето 23 се однесува на правосудството и на фундаменталните права (ефикасност и непристрасност на судството, антикорупција, спречување тортура, затворски систем, слобода на изразување, слобода на здружување, родова еднаквост, антидискриминација…), додека, пак, поглавјето 24 се однесува на правда, слобода и на безбедност (миграција, азил, визна либерализација, надворешни граници и граници на шенген-зоната, судска соработка во кривични и во граѓански предмети, полициска соработка во кривични и во граѓански предмети, борба против организиран криминал, борба против тероризам и царинска соработка за борба против дрога и фалсификување на еврото).

Како и во изминатите, така и во последниот извештај за Македонија имаше забелешки околу напредокот во овие поглавја.

 

Поглавје 23: „Земјата веќе ги има завршено поголемиот дел од реформите и ги има воспоставено потребните правни и административни структури во оваа област. Сепак, постои ризик од влошување во некои области, вклучувајќи ги судството и борбата против корупција. Потребни се дополнителни напори за заштита на независноста на судиите, за да се подобри квалитетот на правдата и за да се олесни пристапот до правдата. Многу поголем фокус треба да се даде на ефикасно спроведување на постојната рамка за фундаментални права, особено во однос на финансирање, екипирање, подигнување на свеста, меѓуинституционална соработка и стратешко планирање, особено во области како што се затворите, правата на децата, антидискриминација, правата на ЛГБТИ и на Ромите. Состојбата со слободата на изразување и понатаму е проблематична и потребни се поголеми напори за подобрување на културата на медиумите.“

 

Поглавје 24: „Земјата веќе достигна високо ниво на усогласување на законската регулатива во оваа област, а административните и судските структури се во напредна фаза. Беа направени понатамошни подобрувања во областа на полициската соработка и во борбата против организиран криминал и трговија со луѓе. Меѓутоа, во некои сектори напредокот останува бавен, во однос на подобрување на инфраструктурата, капацитетот и стратешкото планирање, кои се потребни за целосно и ефикасно спроведување на постојните политики. Тука спаѓаат, особено, миграции и азил. Отсуството на независен систем за надворешен надзор на полицијата, исто така, треба да се реши“.

 

Извор: Мета

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.