Точки од дневниот ред за третата седница на кавадаречкиот совет

 На третата седница на Советот на Општина Кавадарци ќе се одлучува по однос на следните точки од дневниот ред:


1. Предлог-Одлука за измена и донесување на Буџетот на Општина Кавадарциза 2013 година;
2. Предлог-Програма за уредување на градежно земјиште на просторот на Општина Кавадарци за 2013 година;
3. Предлог-Програма за дезинсекција, дератизација во Општина Кавадарци за 2013 година;
4. Предлог-Одлука за зименување и дополнување на Одлуката за утврдување на висината на надоместоците што се плаќаат за користење на јавните патишта;
5. Предлог-Програма за зименување и дополнување на Програмата за изработка на урбанистчките планови на Општина Кавадарци за 2013 година;
6. Предлог-Одлука за донесување на Детален урбанистички план за дел од УБ 2К-25 мај, Ко Кавадарци;
7. Предлог-Одлука за донесување на Детален Урбанистички План за дел од УБ УБ 4К, населба “Парк“, Општина Кавадарци;
8. Предлог-Одлука за утврдување Локална Урбанистичка планска документација за стопанските комплекси на КП 380/1 и 380/7 м.б “Соколица“ КО Марена;
9. Предлог-Одлука за утврдување Локална урбанистичка планска документација за Б2-Големи трговски единици, на КП 10198/1, м.б.“Танко Патче, Ко Кавадарци;
10. Предлог-Одлука за утврдување на Локална урбанистичка планска документација за лесна индустрија-Г2, на КП 2876, м.б.“Веселова Падина“КО Сопот;
11. Предлог-Одлука за утврдување Локална урбанистичка планска документација за Е2-Полигон за обука на возачи, на КП 10794/2, КО Кавадарци;
12. Предлог-Одлука за утврдување на Локална урбанистичка планска документација за КП 427 и КП 462/1, м.б.“Прогонот“, КО Глишиќ лесна индустрија- Г2;
13. Предлог-Одлука за одобрување на средства за одобрување на финансисски средства од Буџетот на Општина Кавадарци за подршка на телевизиска серија “Тиквешко Востание“;
14. Предлог-Одлука за одобрување на финансиски средства (Црвен Крст);
15. Предлог-Одлука за одобрување на финансиски средства од Буџетот на Општина Кавадарци за обезбедување на примарна здраствена заштита во руралните средини;
16. Предлог-Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за одобрување на финансиски средства од Буџетот на Општина Кавадарци (канцеларија Ваш Пратеник);
17. Предлог-Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за одобрување на финансиски средства од Буџетот на Општина Кавадарци за подршка во “Малиот Групен Дом за деца со специјален ризик“ во склоп на ЈУ Меѓуопштински Центар за Социјална работа Кавадарци;
18. Предлог-Одлука за продажба на движни ствари- лап топ во сопственост на Општина Кавадарци по пат на јавно надавање;
19. Предлог-Одлука за формирање на комисија за спроведување на постапка за продажба на движни ствари- лап топ;
20. Предлог-Одлука за давање на користење на недвижна ствар Училишна Спортска сала на ООУ“Димката Ангелов-Габерот“Кавадарци без надомест;
21. Програма за зимена на Програмата за работа на ЈП“комуналец“ Кавадарци за 2013 година;
22. Информација за состојбата со јавната безбедност и безбедноста на собраќајот на патиштата за второто полугодие од 2012 година;
23. Извештај за работењето на ОСБСП Кавадарци во текот на 2012 година;
24. Предлог-Решение за разрешување и избор на членови на Совет на млади во Општина Кавадарци:
25. Предлог-Решение за разрешување и избор на претставници на Општина Кавадарци во СОУ Гимназија “Добри Даскалов“;
26. Предлог-Решение за разрешување и избор на претставници на Општина Кавадарци во СОУ “Киро Спанџов Брко“;
27. Предлог-Решение за разрешување и избор на претставници на Општина Кавадарци во СОЗШ “Ѓорче Петров“;
28. Предлог-Одлука за одредување на приоритетен проект “Изградба на дел од патот Кавадарци-с.Дисан“;
29. Предлог-Одлука за давање на согласност за намена на инвестиција “Изградба на дел од патот Кавадарци-с.Дисан“;
30. Предлог-Одлука за одредување на приоритетен проект “Проширување на локален пат с.Бохула-с.Крњево“;
31. Предлог-Одлука за давање на согласност за намена на инвестицијата за “Проширување на локален пат с.Бохула-с.Крњево“;
32. Предлог-Одлука за одредување на приоритетен проект “Изработка на урбанистички планови за селата: Сопот, Марена, Возарци, Дреново“;
33. Предлог-Одлука за давање на согласност за намената на инвестицијата за проектот “Изработка на урбанистички планови за селата: Сопот, Марена, Возарци, Дреново“;
34. Предлог-Одлука за распределување на Финансиски средства за подршка на невладини организации;
35. Предлог-Одлука за утврдување на потребата од донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се врши проширување на планскиот опфат за објекти надвор од плански опфат;
36. Предлог-Одлука за утврдување на потребата од донесување на урбанистичко планска документација за усогласување на намената на бесправно изградени објекти со намените на земјиштето;
37. Предлог-Одлука за утврдување на потребата од донесување на урбанистичко планска документација со кој ќе се изврши промена на трасата на собраќајната инфраструктура;
38. Расправа во врска со барањето за измена на А-дозвола за усогласување со оперативен план за Фени Индустри с.Возарци, Кавадарци;
39. Предлог-Одлука за одобрување на финансиски средства од Буџетот на Општина Кавадарци за (Здружение Тиквешија Полски Чувари);
40. Предлог-Одлука за утврдување на неисполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација за усогласување на намената на градежното земјиште на КП 12032/2 КО Кавадарци;
41. Предлог-Одлука за утврдување на неисполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација за усогласување на намената на градежното земјиште на КП 3888/4 КО Ваташа;
42. Предлог-Одлука за утврдување на неисполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација за усогласување на намената на градежното земјиште на КП 16513/1 КО Кавадарци;
43. Предлог-Одлука за утврдување на неисполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација за усогласување на намената на градежното земјиште на КП 5076 КО Кавадарци1;
 

Leave a Reply

Your email address will not be published.