Доктори од Кавадарци меѓу 100 најдобро рангирани во Македонија

Согласно критериумите од проектот за плаќање по успешност, Министерството за здравство ја објави листата на 100 најдобро рангирани доктори во јавните здравствени установи.
Според Министерството, станува збор за најдобро рангираните 100 доктори за месец февруари од универзитетските клиники, специјални, клинички и општи болници во државата.
Критериумите покажале дека докторите кои се наоѓаат на листата најмногу придонеле за обезбедување подобри и поквалитетни здравствени услуги за пациентите и за унапредување на здравствениот систем во Македонија.
Сите наградени доктори ќе станат дел од „Клуб 100-најдобри доктори“, и ќе добијат парична награда од 30.000 денари а истовремено ќе добијат право за вршење дополнителна дејност во матичната институција каде што работат, како и во останатите јавни здравствени установи.
 
 • Еве ја комплетната листа на најдоброрангираните лекари:
  Енес Мемети, Инфектологија, ЈЗУ Општа Болница “Д-р Ферид Мурад” Гостивар
  Ирина Блажеска, Дерматологија, ЈЗУ Општа Болница “Д-р Ферид Мурад” Гостивар
  Јанко Јанкоски, Интернo, ЈЗУ Општа Болница “Д-р Ферид Мурад” Гостивар
  Хасим Салиу, Хирургија, ЈЗУ Општа Болница “Д-р Ферид Мурад” Гостивар
  Магдалена Генадиева Димитрова, Специјалисти, ЈЗУ УК за Гастроентерохепатологија
  Бети Тодоровска, Специјалисти, ЈЗУ УК за Гастроентерохепатологија
  Јане Мишевски, Специјалисти, ЈЗУ УК за Гастроентерохепатологија
  Калина Гривчева Старделова, Специјалисти, ЈЗУ УК за Гастроентерохепатологија
  Петранка Мишевска, Специјалисти, ЈЗУ УК за Гастроентерохепатологија
  Сузана Николовска, Дерматовенерологија – настава, ЈЗУ УК за Дерматологија
  Катерина Дамевска, Дерматовенерологија – настава, ЈЗУ УК за Дерматологија
  Лидија Голева, Дерматовенерологија, ЈЗУ УК за Дерматологија
  Марјан Камилоски, Детска Хирургија, ЈЗУ УК за Детска хирургија
  Владимир Чадиковски, Детска Хирургија, ЈЗУ УК за Детска хирургија
  Емилија Влашки, Пулмологија, ЈЗУ УК за детски болести
  Марина Крстевска – Константинова, Ендокринологија, ЈЗУ УК за детски болести
  Констандина Кузевска-Манева, Кардиоревматолог, ЈЗУ УК за детски болести
  Снежана Стојковска, Инфектологија, ЈЗУ УК за Инфективни болести и фебрилни состојби
  Марјан Бошев, Генерална група, ЈЗУ УК за Кардиологија
  Маријан Бошески, Генерална група, ЈЗУ УК за Кардиологија
  Игор Спироски, Генерална група, ЈЗУ УК за Кардиологија
  Валентина Андова, Генерална група, ЈЗУ УК за Кардиологија
  Марија Вавлукис, Генерална група, ЈЗУ УК за Кардиологија
  Арбен Таравари, Неврологија, ЈЗУ УК за Неврологија
  Слободан Дамјановски, Хирургија, ЈЗУ УК за Неврохирургија
  Билјана Герасимовска Китановска, Клиничка Нефрологија, ЈЗУ УК за Нефрологија
  Сашо Гелев, Амбулантна хронична хемодијализа, ЈЗУ УК за Нефрологија
  Каролина Бужаровска Блажевска, Офталмохирургија, ЈЗУ УК за Очни болести
  Христиан Дума, Офталмохирургија, ЈЗУ УК за Очни болести
  Мира Полазаревска, Оддел Ц, ЈЗУ УК за Психијатрија
  Ана Филипче, Оддел А, ЈЗУ УК за Психијатрија
  Златица Гошева, Пулмологија и алергологија, ЈЗУ УК за Пулмологија и Алергологија
  Мане Грличков, Ревматологија, ЈЗУ УК за Ревматологија
  Билјана Кузмановска, Анестезиолози во КАРИЛ, ЈЗУ УК за ТОАРИЛУЦ
  Анета Арсовска, Анестезиолози во КАРИЛ, ЈЗУ УК за ТОАРИЛУЦ
  Сашо Дохчев, Хирург-Уролог, ЈЗУ УК за Урологија
  Владимир Поповски, Професори, ЈЗУ – Максилофацијална хирургија
  Даница Поповиќ Моневска, Професори, ЈЗУ – Максилофацијална хирургија
  Сашо Ценов, Ортопедија, Клиничка болница Штип
  Елена Личкова Едровска, Неврологија, Клиничка болница Штип
  Корнелија Стефанова Славков, Анестезија и реанимација, Клиничка болница Штип
  Коста Чанев, Физијатрија, Клиничка болница Штип
  Нада Алексова, Радиологија, Клиничка болница Штип ЈЗУ
  Снежана Пејковска – Димовска, Центар за ментално здравје – Влае, Психијатриска Болница – Скопје
  Голуб Даневски, Машко одделениe за ургентни состојби во психијатријата, Психијатриска Болница – Скопје
  Лилјана Игњатова, Центар за зависности – ДБЗ Б, Психијатриска Болница – Скопје
  Вилма Виденова, Женско одделениe за ургентни состојби во психијатријата, Психијатриска Болница – Скопје
  Роза Крстеска, Одделение за психогеријатрија, Психијатриска Болница – Скопје
  Игор Пеев, Хирургија, УК за Пластична и реконструктивна хирургија
  Виктор Тренчев, Хирургија, УК за Пластична и реконструктивна хирургија
  Боро Џонов, Хирургија, УК за Пластична и реконструктивна хирургија
  Соња Генадиева Ставриќ, Интерна – хематологија, УК за Хематологија
  Гордана Оранска, Анестезија и реанимација, УКХБ “Св. Наум Охридски” – Скопје
  Суад Абдиу, Урологија – 1, УКХБ “Св. Наум Охридски” – Скопје
  Љупчо Пемовски, Неврохирургија,УКХБ “Св. Наум Охридски” – Скопје
  Јасмин Циривири, Ортопедија и трауматологија, Градска општа болница 8-ми Септември
  Ирена Димитровска, Дерматовенерологија, Градска општа болница 8-ми Септември
  Ана Кедева-Петрова, Офталмологија, Градска општа болница 8-ми Септември
  Снежана Јовевска, Кардиологија, Градска општа болница 8-ми Септември
  Мирјана Савеска, Психијатрија, Градска општа болница 8-ми Септември
  Ивана Арнаудова, Педијатрија, Институт по белодробни заболувања кај децата-Козле
  Лидија Петрушевска-Колеќевска, Педијатрија, Институт по белодробни заболувања кај децата-Козле
  Марика Ивановска, Интерна, ЈЗУ Геронтолошки Завод 13 Ноември
  Тоде Клишески, Генерална група, ЈЗУ Завод за Кардиоваскуларни заболувања – Охрид
  Гордана Доневска, Генерална група, ЈЗУ Завод за Kардиоваскуларни заболувања – Охрид
  Роза Филиповиќ, Интерна,ЈЗУ Клиничка болница – Тетово
  Александар Коцевски, Психијатрија, ЈЗУ Клиничка болница – Тетово
  Антигона Тренеска, Неонатологија, ЈЗУ Клиничка болница – Тетово
  Мерал Реџепи, Гинекологија, ЈЗУ Клиничка болница – Тетово
  Неџат Асани, ОРЛ, ЈЗУ Клиничка болница – Тетово
  Маргарита Видевска, ортопедија 2, ЈЗУ КБ „Д-Р Трифун Пановски„ – Битола
  Марика Мишиќ, Педијатрија, ЈЗУ КБ „Д-Р Трифун Пановски„ – Битола
  Михајло Насев, Пнеумофтизиологија, ЈЗУ Клиничка болница „Д-Р Трифун Пановски„ – Битола
  Георги Сазданов, Радиологија, ЈЗУ КБ „Д-Р Трифун Пановски„ – Битола
  Луиза Велјановска, Радиологија, ЈЗУ КБ „Д-Р Трифун Пановски„ – Битола
  Влатко Вишинов, Хирургија, ЈЗУ Општа болница – Велес
  Гордана Стојанова-Чајлева, Анестезија и реанимација, ЈЗУ Општа болница – Велес
  Владиславка Христова, Интерна, ЈЗУ Општа болница – Велес
  Гордана Кузманова, Интерна, ЈЗУ Општа болница – Кавадарци
  Драге Силјаноски, Хирургија, ЈЗУ Општа болница – Кичево
  Трајанка Толеска, Интерна, ЈЗУ Општа болница – Кичево
  Марија Јорданова, Педијатрија, ЈЗУ Општа болница – Кочани
  Марија Мирчовска, Интерна, ЈЗУ Општа болница – Кочани
  Оливера Цимбалевиќ, Анестезија и реанимација, ЈЗУ Општа болница – Кочани
  Вањо Тасевски, Неврологија, ЈЗУ Општа Болница – Куманово
  Али Далипи, Офталмологија, ЈЗУ Општа Болница – Куманово
  Наум Љатко, Анестезија и реанимација, ЈЗУ Општа Болница – Охрид
  Петар Бачевски, Дерматологија, ЈЗУ Општа Болница – Охрид
  Добрила Зимоска, Педијатрија, ЈЗУ Општа Болница – Охрид
  Милчо Стефановски, Хирургија, ЈЗУ Општа Болница – Охрид
  Охридија Филева, Гинекологија, ЈЗУ Општа Болница – Охрид
  Моника Грашеска Илиеска, Гинекологија, ЈЗУ Општа Болница – Прилеп
  Благица Илиеска, ОРЛ, ЈЗУ Општа Болница – Прилеп
  Зоран Ѓорѓески, Офталмологија, ЈЗУ Општа Болница – Струга
  Радован Кузмановски, Педијатрија, ЈЗУ Општа Болница – Струга
  Боро Домазетоски, Интерна, ЈЗУ Општа Болница – Струга
  Мирко Лекоски, Хирургија, ЈЗУ Општа Болница – Струга
  Анкица Мицева Трајкова, Ортопедија, ЈЗУ Општа болница – Струмица
  Стефан Иванов, Урологија, ЈЗУ Општа болница – Струмица
  Мара Ковачевска, Медицинска Биохемија, ЈЗУ Општа болница – Струмица 

Leave a Reply

Your email address will not be published.