Литературно читање – „Комунистичка интима“ на Јасна Котеска

Ќе читаме за теми кои се клучни за разбирање на денешните политички процеси; во социјална, во теориска, во антрополошка смисла. Темата, читањето и разговорот, би требало да еманципира, сензибилизира… да ги открие историските инерции? Книгата на Јасна Котеска третира многу теми, како едно од најбитните: Сведоштво за рефигурација на “лешинарската“ меморија… издигната до паничен факт на едни историско и политичко време. Книгата за едно sвонење на таткото на врата, во еден петок наутро, за биографскиот интерпретативен пресврт во писмото на една жена, во еден доцен септември, првата половина на овој век. (Сенка Анастасова)

Leave a Reply

Your email address will not be published.