Импресум

Раководител на проектот:

Кире Бебеџаков

e-mail: bebedzakov@mojotgrad.com

Редакција на Мојот Град:

email: info@mojotgrad.com

 

Вредности на Мојот Град:

За да се воспостават извесни правила на живот, а тоа треба да го воспостави законот – и во многу работи каде не може законот – мора јавното мислење; оттука видливоста на порталот Мојот Град.

Владеење на правото, борба за човекови права, развивање на локална медиумска сцена

Обнова на социјална држава, а оттука и обнова на нов социјален поредок

Македонија во Европа, како правна, секуларна и модерна држава

Борба за транспарентна и инклузивна Локална самоуправа

Борба за маргинални заедници како би се вклучиле во Локалната заедница преку Локалната самоуправа

Развивање на невладиниот сектор низ критичко промислување на општествената реалност

Соработка со сите граѓани во Кавадарци и околината кои се обесправени по сите основи: правна, социјална, родова

Хуманизмот (во најширока смисла) е базична подлога и вредност на која се потпира на порталот Мојот Град.

Leave a Reply

Your email address will not be published.