За шест месеци дефицит од 1,2 милијарди долари

Македонија во првите шест месеци од годинава извезла стоки во вредност од 2 милијарди и 720 илјади американски долари, а увезла стоки за 3,186 милијарди американски долари. Според податоците на Државниот завод за статистика, покриеноста на увозот со извоз изнесува 62,8 отсто, а трговскиот дефицит изнесува 1,185 милијарди долари.

Најголемо учеството во извозот имаат катализаторите на носачи со благородни метали или нивни соединенија, фероникелот, производите од железо и челик (валани производи), облеката и преработките од нафта.

Во увозот, пак, најмногу се застапени нафтените масла и масла добиени од битуменозни минерали (освен сурови), платината и легурите на платина, необработени или во прав, руди на никел и нивните концентрати и електричната енергија.

Најмногу стоки, 70,8 отсто се извезени во земјите-членки на ЕУ, по што следат земјите од Западен Балкан со 20,3 отсто. Најмногу стоки 59 отсто, пак, се увезени од земјите-членки на ЕУ.

Во првите шест месеци од годинава најмногу сме тргувале со Германија, Грција, Велика Британија, Србија и Италија. Со овие пет земји е остварена 49,6 отсто од вкупната надворешно-трговска размена. 

Leave a Reply

Your email address will not be published.