Библиотека “Феткин“ го зголемува својот книжен фонд со нови 9 наслови на книги

  1. 1.  „Стратегиско планирање за регионален развој во Обединетото кралство“, автор “Хари Т.Димитриу“ и “Роберт Томпсон“. Издавачка куќа „Табернакул“. Количина, 15 примероци.
  2. 2.  „Зајакнување на метрополошките региони преку нови форми на соработка“, автор “Александар Отгаар“; “Лео Дер Берг“; “Јан Ван Дер Меер“; „Каролин Шпелер“. Издавачка куќа „Табернакул“. Количина: 13 примероци.
  3. 3. „Раководење со службите на локалната самоуправа – практичен водич“ , автор „Карл В.Стенберг“, „Сузан Липман Остин“. Издавачка куќа „Табернакул“. Количина: 15 примероци.
  4. 4. „Рурален развој САД“, автор „Вилијам А. Галстон“, Карен Џ.Бехлер“. Издавачка куќа „Магор“. Количина: 1 примерок.
  5. 5.  „Менаџирање на локалната власт“, автор „Ричард Д.Бингам“. Издавачка куќа „Магор“. Количина: 1 примерок.
  6.  6. „Одиме локално“, автор „Мерил С. Гриндл. Издавачка куќа „Магор“. Количина: 1 примерок.
  7.  7. „Локална самоуправа – примери за процеси на донесување на одлуки“ , автор „ Џејмс М.Бановец“. Издавачка куќа: Академски печат. Количина: 2 примерока.
  8.  8. „Фискална децентрализација во земјите во развој“, автор „Ричард М.Брд“, „Франсоа Вајанкур“. Издавачка куќа „Академски печат“. Количина: 15 примероци.
  9.  9. „Креативни градови, културни класери и локален економски развој“, автор „Академски печат“. Количина: 15 примероци.

Исто така со оваа одлука се овластува Градоначалникот да склучи договор со Јавна Општинска Установа Библиотека “Феткин“ Кавадарци за трајно користење и предавање на овие научни книги, без надомест.
По оваа одлука, граѓаните на град Кавадарци ќе имаа можност да располагаат со некој од овие 9 наслови на научни книги.
 

Leave a Reply

Your email address will not be published.